De abdijgemeenschap van Grimbergen : een impressie


Abdijen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad. Vanaf de vroegste middeleeuwen klopten pelgrims aan de poorten van een abdij om er onderdak te vinden… of om er gesterkt te worden door lichamelijk en/of geestelijk voedsel. Abdijen hebben iets mysterieus. God is er mogelijks sterker aanwezig en brengt mensen tot innerlijke rust. De abdijen van de 21ste eeuw zijn uiteraard niet meer als die van de middeleeuwen. Ze zijn met hun tijd meegegaan. Ook al zijn ze dan niet van de wereld, ze staan wel ín de wereld en zijn bekommerd om de noden van deze tijd. Zodoende hebben abdijen ook nu nog een grote aantrekkingskracht voor mensen die op zoek zijn naar diepgang in hun leven.


ABT ERIK EN SUBPRIOR KAREL OP BEZOEK BIJ DE CONFRATERS IN ZUID-AFRIKA

Abt Erik en Subprior Karel waren in  november 2017 op bezoek in Zuid-Afrika. Ze hadden een gesprek met de confraters van Grimbergen: Neil, Francis en Ashley. Vervolgens reisden ze door naar Oudtshoorn voor een gesprek met de bisschop. Die was werkelijk vol lof over de inzet van onze confraters in zijn diocees en voor hun zorg voor zowel blanken, kleurlingen als zwarten. Via George reden ze 571 km terug naar Kommetjie. Daar ontmoetten ze de Indische confraters Subees en Vigl. Hieronder ziet u beelden van de reis.

AFSCHEIDSVIERING KAREL IN PASTORALE ZONE DE BRON

Afscheidsviering van Karel in de pastorale Zone De Bron   (17 september 2017)

 

In elke parochie van de pastorale Zone De Bron werd voor pater Karel Stautemas een afscheidsviering georganiseerd. Op 17 september celebreerde hij de allerlaatste mis als pastoor van de pastorale zone De Bron. Meer dan 1200 mensen woonden de viering bij. Tijdens de receptie stelde Karel zijn nieuwe plannen voor. Zo wil hij een nieuwe vzw oprichten: "Quid Nunc Viator  - En wat Nu, Pelgrim/Reiziger?" Daarmee wil hij de jongerentochten die hij  de voorbije 4 jaar organiseerde een solide basis geven. Abt Erik De Sutter belastte hem formeel met deze taak, naast de andere verantwoordelijkheden van Karel (financieel beheer, onderhoud gebouwen, personeel, contacten met de brouwerij). In 2018 zal Karel zich engageren voor gevangenispastoraal. 

 

Pastoor Johan 50 jaar

Zondag 10 september bezorgde Grimbergen een verrassingsfeest aan de jarige pastoor. 50 jaar werd pastoor Johan en dat wilden de parochianen niet zomaar voorbij laten gaan. Met velen kwamen ze naar de zondagsmis om 10 uur en zette ze hun herder in de bloemetjes.

4DE PELGRIMSTOCHT NOORD-FRANKRIJK - TOCHTEN NAAR BOERGONDIË, SCHOTLAND EN PALESTINA IN VOORBEREIDING

4de pelgrimstocht

Met de pastorale Zone De Bron organiseerde Karel met enkel medewerkers de 4de pelgrimstocht voor jongeren van 16 tot 30 jaar. 17 jongeren en enkele begeleiders trokken mee. De tocht vertrok op de landingsstranden van Normandië (Omaha Beach) en liep tot de Mont Saint Michel. Via de nieuwe vzw Quid Nunc Viator - En wat Nu Pelgrim/Reiziger? zetten we dit project voort. Een werkgroep stelt statuten samen en plant de tochten. Zo komen er in 2017 tot 2019 tochten naar Schotland, Bourgondië (2018) en Palestina. Meteen na Pasen 2018 vindt in de abdij een inspirerend tentenkamp plaats.

De pelgrimstochten en of tentenkampen willen door ervaringsgerichte activiteiten, in de eerste plaats jongeren en bijkomend volwassenen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken. De deelnemers gaan vanuit een christelijke visie op zoek naar de normen en waarden die hun levenskeuzes kunnen bepalen. De tochten zijn een inspiratie voor een individuele bijdrage aan een zin- en kwaliteitsvolle samenleving. De vzw achter het initiatief,  Quid Nunc Viator, heeft de medewerking van de vzw Abdij der Norbertijnen van Grimbergen.

Feest van Sint Norbertus 2017

Elk jaar op 6 juni gedenken we onze ordesstichter Sint Norbertus. Dit jaar kreeg de herdenking een bijzonder tintje omdat niemand minder dan kardinaal Jozef De Kesel voorging in de plechtige eucharistieviering. Nadien was er een gelegenheid om hem tijdens de receptie persoonlijk te ontmoeten.

Op bezoek bij paus Franciscus

Van 2 tot 8 april bezochten Abt-Emeritus Piet en Prior Johan Rome en het Vaticaan. Hoogtepunten waren het bezoek aan het staatssecretariaat, ontvangst op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel, de begroeting door Paus Franciscus, en het bezoek aan het pauselijk paleis in Castel Gandolfo.

Bezoek scoutsbeweging Mollem aan de abdij

Zaterdag 25 maart brachten jongeren van de scoutsbeweging van Mollem een bezoek aan de abdij. Pater Karel leidde hen rond, vertelde over zijn roeping en engagement, en beantwoordde vragen die getuigden van een oprechte belangstelling en, ja, nieuwsgierigheid. Dé vraag die kwam bovendrijven was: wat is het doel van een religieuze keuze, waarom kies je voor een leven in de abdij, wat maakt dat je bereid bent te verzaken aan dingen die voor veel mensen vanzelfsprekend zijn? Op de foto ziet u het gezelschap in de oude bibliotheek, temidden eeuwenoude boeken

Pater Nazaire Vantomme overleden

Pater Nazaire, geboren in het Oost-Vlaamse Deerlijk, kwam naar onze abdij op 16 augustus 1971 waar hij het witte ordeskleed ontving op 28 augustus 1971. Door Professie verbond Nazaire zich aan de Grimbergse abdij op 28 augustus 1973 en werd op 24 juni 1978 in de abdijkerk tot priester gewijd. Enkele maanden later, op 27 januari 1979, werd als missionaris naar Zuid-Afrika gezonden om daar de groep van Grimbergse confraters te versterken. Na een tijdelijk verblijf in de priorij van Kommetjie werd Nazaire pastoor benoemd in Worcester, in de Maria Goretti parochie. Later werden hem ook 'de Doorns' en 'Zweletemba' toevertrouwd. Nazaire overleed op 3 oktober te Worcester.
Met het overlijden van Nazaire nemen we afscheid van een dierbare medebroeder die in alle eenvoud,  heel veel geloof en inzet heeft getoond voor de mensen in Zuid-Afrika en in het bijzonder voor de armen. Moge God hem nu, na een vruchtbaar leven, het eeuwige leven schenken. Dat hij ruste in vrede.

 

Asfaltering parking Fenikshof

De voorbereidende werken aan de parking Fenikshof zijn nu goed begonnen. De afwatering van de brasserie en de abdij werd gedeeltelijk opnieuw aangelegd om minder verstoppingen en geur hinder te hebben. Maandag wordt begonnen met asfalt te gieten, achteraan de keuken van de brasserie Fenikshof. De gemeente heeft intussen de elektrische bekabeling getrokken voor de nieuwe verlichtingspalen. 

Renovatiewerken recreatiezaal

De grote renovatiewerken aan de recreatiezaal en Tv-zaal zijn na het bouwverlof aangevat. De werken zullen duren tot eind september.