St.-Augustinus - Een zoekende van deze tijdHij zei z'n christelijke opvoeding vaarwel, ging samenwonen met een vrouw bij wie hij een zoon verwekte en kwam in een sekte terecht. In deze tijd zou Augustinus niet opvallen met zijn levenswandel. Maar juist hij werd één van de grootste heiligen die de kerk kent. Een voorbeeld dat actueel blijft. Augustinus is één van dé vier grote westerse kerkvaders. Als kind was hij af en toe een rebelse jongen, met kwajongensstreken. En ook later was hij alles behalve een brave borst. Hij wist al gauw hoe hij in de aandacht kon staan en hoe hij een groep vrienden om zich heen kon trekken, waarvan hij de leider was. Later, toen hij eenmaal bekeerd was tot het christendom, na vele omzwervingen, is hij gaan schrijven. En wanneer je zijn boeken gaat bestuderen, merk je dat hij de essentie raakt van de zoekende mens naar Gods liefde.

Intelligent

Augustinus is geboren in Thagaste (Noord-Afrika) op 13 november 354. Zijn vader Patricius en zijn moeder Monica vormden met hun kinderen een goed burgergezin. Moeder Monica trachtte Augustinus van zijn geboorte af warm te krijgen voor het geloof, het christendom. Zijn hele leven gebruikte hij die basis om naar de waarheid, God, te zoeken. Augustinus is in Thagaste op de lagere school geweest, en studeerde daarna in Madaura en later in Carthago af. Hij werd leraar en later professor. Toen hij in boeken van filosofen niet de wijsheid vond die hij zocht kwam hij uit bij de Heilige Schrift. Maar dat zei hem ook niet zoveel. Later schreef hij dat toe aan zijn jeugdige hoogmoed. Hij voelde zich te intelligent voor deze eenvoudige tekst. En zo sloot hij zich een bij de Manicheeërs, een sekte, waar hij altijd een tweederangs lid bleef. Hij had veel vragen over deze groep en vond niemand die hem daar een redelijk antwoord op kon geven. Toch bleef hij bij deze sekte hangen omdat hij daar eenmaal beland was. In deze periode heeft zijn moeder veel tranen om hem gelaten en veel gebeden voor zijn bekering tot het christendom.

Dubbele bekering

In Carthago leerde Augustinus een vrouw kennen met wie hij 15 jaar samenleefde en bij wie hij een zoon verwekte. Toen deze Adeodatus 11 jaar oud was verbrak Augustinus de relatie maar liet zijn zoon niet in de steek. Hij verliet Afrika en ging naar Italië. Rome was de eerste stad waar hij een tijd woonde. Vervolgens kwam hij in Milaan terecht waar hij al gauw in contact kwam met bisschop Ambrosius, ee, voorname bijbelverklaarder die de aandacht trok van Augustinus. Langzaam begon Augustinus zich te bekeren. Met het lezen van Paulus' brieven, heeft hij begrepen hoe bescheiden de weg naar God is. Met vuur en spirit las hij toen alle brieven van Paulus. En nadat hij, samen met zijn vriend Alypius, bezoek had ontvangen van Ponticianus, die veel sprak over het monastieke leven, sloeg hij willekeurig de Heilige Schrift open en kwam opnieuw bij een tekst van Paulus terecht: "Onthoud u van ontucht en losbandighied... Bekleed u met de Heer Jezus Christus." Deze woorden verdreven zijn onzekerheid ten opzichte van het christendom. Het werd voor Augustinus een dubbele bekering: tot de kerk terugkeren en meteen een voornemen om een monastiek leven te beginnen. In een buitenhuis in Milaan bereidden Augustinus, Alypius en zijn zoon Adeodatus zich voor op de doop. Met Pasen 387 was het dan zo ver. Ze ontvingen het sacrament van de doop uit handen van bisschop Ambrosius zelf.

Bisschop

Niet lang daarna ging Augustinus terug naar Rome, om van daaruit naar Ostia in te schepen naar Afrika. Maar voor hij naar Afrika zou gaan vond er eerst nog een ontmoeting plaats en wel met zijn moeder Monica. Vlak daarna overleed zij op 56-jarige leeftijd in 387. Eenmaal aangekomen in Afrika, met zijn vriend Alypius en zijn zoon Adeodatus, sticht hij in Thagaste zijn eerste klooster. Al snel verzamelt hij mannen om zich heen die zich bij hem willen aansluiten.Na 3 jaar wordt hij priester gewijd in Hippo, een bisschoppelijke stad waar hij meteen een tweede klooster stichtte omdat hij zijn kloosterleven niet wilde opgeven. Toen niet lang daarna was in Hippo een nieuwe bisschop nodig en toen Augustinus op dat moment 'toevallig' in de kerk was, werd hij tot opvolger uitgeroepen. Zo gebeurde het dat hij als bisschop met enkele medepriesters in het bisschopshuis een derde klooster stichtte. Later zouden nog een aantal kloosterstichtingen volgen, ook voor vrouwen. Vlak voordat de 'Vandalen' in 430 Hippo binnenvielen stierf hij. Zijn gedachtenis wordt gevierd op 28 augustus, een dag na de gedachtenis van zijn moeder Sint Monica.

Ontdek hier de regel van St.-Augustinus

 

< terug naar geschiedenis