Gulden leeftijd - Gulden Parel


Een beweging voor gelovigen, die de herfst van hun leven zin willen geven.

Ontstaan
Gulden leeftijd (G.L.) werd in Frankrijk gesticht in 1962 onder de naam "Vie Montante" en wordt gedragen door leken. De beweging startte in 1975. Ze is wereldwijd verspreid.

Doel
G.L. wil zijn leden helpen om een beter inzicht te verwerven in het geloof, de beleving ervan te verdiepen en de individuele dienstbaarheid te bevorderen. Deze doelstellingen tracht Gulden Leeftijd te verwezenlijken in kringen (gespreksgroepen) die interparochiaal worden opgericht. 
Deze kringen, die bij voorkeur uit 5 tot 12 leden bestaan, worden voorgezeten door een leek en begeleid door een geestelijk raadgever: een priester, diaken, religieu(s)ze, pastorale werk(st)er of een gelijkwaardig gevormd persoon.

Onze drie pijlers zijn:

1. Geloofsinzicht
In de maandelijkse samenkomst van de kring wordt telkens een thema besproken dat handelt over een religieus of algemeen menselijk onderwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan dialoog en uitwisseling van gedachten, met eerbied voor ieders mening. Deze thema's worden behandeld aan de hand van artikels door bevoegde auteurs in "Gulden Parel", het tweemaandelijks tijdschrift van de beweging, dat vijfmaal per jaar verschijnt. Naast deze artikels bevat ons blad korte bijdragen over geloofsinhoud, bijbelkennis en bondig bewegingsnieuws. Het jaarprogramma omvat ook een bezinningsdag en een ontmoetingsnamiddag voor alle leden.

2. Vriendschap
Onder mensen, die elkaar regelmatig in dezelfde groep ontmoeten en praten over dingen die het leven ten diepste beroeren, groeien vlug nieuwe vriendschappen. Deze vriendschappen leven verder buiten de maandelijkse samenkomsten.

3. Dienstbaarheid
Ook werken deze bijeenkomsten inspirerend voor hen die zich soms afvragen, hoe hun leven zin te geven bij het ouder worden. We moedigen elkander aan, ons in te zetten in vrijwillig dienstbetoon zoals bv. ziekenzorg, hulp in een ziekenhuis, eenzamen nabij zijn enz.Als religieuze kernbeweging nodigt G.L. zijn leden uit tot regelmatig persoonlijk gebed.

Wat nu voor u?
De Gulden Leeftijd organiseert geen ontspanningsactiviteiten noch culturele evenementen. Lid zijn kan best samengaan met het lidmaatschap van andere groeperingen.
Denk hier eens rustig over na. U bent in ieder geval hartelijk welkom bij "Gulden Leeftijd".
Meer informatie kunt u inwinnen bij de bestaande kringen en bij verder vernoemde personen.

Lidmaatschap
Gaat samen met een abonnement op het tijdschrift "Gulden Parel" en bedraagt 7,5 EUR per jaar.
Een 2° en 3° gezinslid kan aansluiten tegen 1,25 EUR.

Organisatie
Gulden Leeftijd is per bisdom georganiseerd met een eigen bestuur.

Meer info:
Mia Vandeput- Kneepkens
tel. 0032 (0)2-269.89.01
mia.kneepkens@versateladsl.be